Haberler

Haberler->DIS TICARET EGITIMLERIMIZ->Butun Devlet Tesvik leri ve Hibe leri Egitimi   
Butun Devlet Tesvik leri ve Hibe leri Egitimi

BÜTÜN DEVLET TE?V?KLER? H?BELER? ve

YEN? YATIRIM TE?V?K BELGES? ELEKTRON?K ORTAM UYGULAMA E??T?M?

02-03-04 Kas?m  2018    Cuma- C.tesi ve Pazar  ?stanbul Taksim Gönen Otelde de

Dan??mana ?htiyaç Olmadan Bütün Desteklerden Yararlanabilirsiniz.

Devlet Yat?r?m yada ticari harcaman?za %40 ile %80 aras?nda para / destek  / Te?vik / veriyor. 3 Gün sürecek e?itimimizin ilk 2 günü Türkiye de ki Bütün verilen devlet destekleri anlat?lacak,
üçüncü gün ise Yat?r?m Destek Belgesi nas?l ç?kart?l?r, formlar nas?l doldurulur ?  Tamamlanm?? 2 örnek proje verece?iz ve 1 proje formlar?n? birlikte haz?rlayaca??z.
Destekler ile ilgili hepsinin uygulama formlar?, örnekler kat?l?mc?lara teslim edilecektir.

Sektörler:
Sanayi Yat?r?mlar?, Bütün Fabrikalar, Oteller, Entegre Hayvanc?l?k Yat?r?mlar? (Büyükba? ve Küçükba? Et- Süt, kanatl? dam?zl?k, et, yumurta, su ürünleri) Huzurevi, Ö?renci Yurdu, Yenilenebilir Enerji yat?r?mlar?, So?uk Hava, Çelik silo, Paketleme Tesisleri, Hastane Yat?r?mlar?, Serac?l?k ve Mantar yat?r?m? ,Kömür Gaz? ,Do?algazdan Elektirik Üretimi ,At?k Geri Kazan?m Tesisleri, Lisansl? Depoculuk, Okul yat?r?mlar?, sinema ve tiyatro gösteri merkezleri, Yaz?l?m ve Bili?im ?irketleri, Yurt D??? Müteahhitlik, Sa?l?k Turizmi, E?itim, Hastaneler, Film Sektörleri, Belediyeler, Vak?flar, Dernekler ve STK gibi bir çok sektör desteklerden yararlanabilir… Sektörler için bizi aray?n

–  Yeni Torba Yasa ile Gelen Te?vikler

–  Yeni SSK  Destekler

–  Yeni Yurtd??? kira deste?i olan Ma?aza Depo Ofis al?rsan?z, %50 Tapu al?m hibesi geldi

Konular:
1- Yat?r?mlara Bedelsiz Devlet Arazisi veriliyor. Nas?l al?r?m ? Tahsis örneklerle anlat?lacakt?r.

2- Yat?r?m Te?vik Belgesi Formlar? Haz?rlama ( % 100 Uygulama, formlar birlikte haz?rlanacak, 2 farkl? örnek teslim edilecek )

3- Yat?r?mlarda Devlet Yard?mlar? ( Gelir ve Kumrumlar Vergi indirimleri, SSK, KDV, Gümrük vergilerinde muafiyet, Faiz deste?i vb)

4- Yat?r?mlar?n Proje Baz?nda Desteklemesi.  ( Projeni devlete anlat, %100 e varan yat?r?m? devlet kar??las?n !!! )

5- Cazibe Merkezleri destek Program? – 2018 de komple de?i?ti

6- ?irket Ekonomi Bakanl??? Hibeleri

–  YURT DI?I B?R?M OF?S DEPO MA?AZA SHOWROOM KIOSK K?RA DESTE??, yada TAPU ALIMI H?BES? 3.000.00 USD Devlet Kar??l?yor 

   –    Yurt d???nda aç?lan ma?aza, depo, ofis, showroom, ürün te?hir seras?/tarlas? veya reyonu, %40-60 aras? Kira Hibesi ( 25 Birim )

–  MARKA TANITIMI VE PAZARLAMA H?BES? ( Örnek, Ürünü satmak için raflara hibe, reklama destek )

        – Yurt d??? Tan?t?m, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi %60 250.000 USD Destek .

 –  Yurt D??? Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi  %50 Destek 50.000 USD.

         – Markan?z? yurt d???nda da tescil edin masraflar? devlet kar??l?yor

–  PAZARA G?R?? KAL?TE BELGELER?N?N DESTEKLENMES? %50 Y?ll?k 250.000 USD.

–  CE, TUV, TSE gibi Belgelerin al?m?, analiz laboratuvar test maliyetleri  %50 Hibe 250.000 USD. Y?ll?k.

–  PAZAR ARA?TIRMASI ve PAZARA G?R?? DESTE?? ( Uçak bileti, Otele Konaklama, Araç Kiralama Hibesi )

– Yurtd??? uçak bileti, otel konaklama, araç kiralama %70 Hibe ( Gezi ba??na 5.000 USD / Y?lda 10 kere )

– Rapor ve yurt d??? ?irket al?m deste?i %60 250.000 USD.

– ?leri teknolojiye sahip yurt d??? ?irket al?m deste?i %75  3.500.000 USD Hibe.

– E-Ticaret deste?i  %70 Hibe 10.000 USD y?ll?k

– YURT DI?I FUAR KATILIMLARIN DESTEKLENMES? ( DE???T? )

–  Milli Kat?l?ml? Fuarlar

– Breysel Kat?l?ml? Fuarlar

– Prestijli Fuarlara ve Hedef ülke fuarlar?na kat?l?m %70

– URGE – KÜME PROJELER? %75   400.000 USD !!!

– TARIMSAL ve Hayvasal ÜRÜNLERDE ?HRACAT TON BA?INA DESTEKLEME PR?M?

– SEKTÖREL N?TEL?KTEK? YURT?Ç? FUARLARIN DESTEKLENMES?  30.000 TL  %50 Destek

–  TEKN?K MÜ?AV?RL?K ve MÜTAHH?TLER?N  DESTEKLENMES?

–  Yurtd??? ?irket kurulum, kira, dekorasyon, personel maa??, dan??manl?k ve patent, fuar kat?l?m? ba?vuru hibeleri %50

–  ?hale ye kat?l?m te?vik

– Müttahit in?aat ?irketlerine hibe..

– DÖV?Z KAZANDIRICI H?ZMET SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMES?

–  Hastanelere ve Sa?l?k Turizmi ?irketleri

–  Yurd???ndan hasta getirimi uçak bileti ve tedavi hibesi

– Yurt d??? ofis, kira, tan?t?m, tan? merkezi ve dan??manl?klara hibe

– Bili?im ve Teknoloji ?irketlerine

– ofis, kira, yaz?l?mc? maa?, reklam, arana motorlar?na reklam, komisyon, dan??mal?k hibeleri

– Yaz?l?m ?irketlerine %50 Masraflar?na destek

–   Tasar?m ?irketlerine ve Bütün ?irketlerin TASARIM PROJELERINE %50 Destek.  1.400.00 USD

    ( Personel maa??, ekipman al?m?, sarf malzeme al?m? vs. vs. )    

– ?irketlerin küresel firmalarla tedarikçi ili?kisi kurmalar?n? sa?layacak proje maliyet deste?i,  YENI 1.000.000 USD.

  1. a) Makine, Ekipman, Donan?m Al?m?
  2. b) Yurt D??? Ofis-Depo Harcamalar?
  3. c) Yaz?l?m Al?m?

ç) E?itim, Dan??manl?k ve Mü?teri Ziyaretleri

  1. d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Do?rulama Harcamalar?

7- Kültür Yat?r?mlar? ve Giri?imlerini deste?i ( Örnek eski binalar?n yenilenmesi yada bedelsiz bina arazi deste?i )

8- AR-GE Kanunu ve ARGE Te?vikleri

( ÖRNEK ARGE Pojeleri, Maa?, makine ekipman, labrotuvar malzemeleri, sarf malzeme, kira vs vs. Hibe )

9- Turizm destekleri ( örnek bedelsiz arazi ve Orman arazisine otel yap?labilir mi ? )

10- EX?MBANK destekleri

11- Hayvanc?l?k destekleri %80 e kadar. ( Örnek bedelsiz arazi, hayvan al?m?n? ve bina yap?m?n? devlet kar??l?yor, örnek süt sa??m üniteleri vb. )

12- Tar?msal Destekler ( Örnek Orman arazileri a?açland?rma, örnek sera yap?m deste?i, Bütün TARIM DESTEKLER? )

13 – TKDK K?rsal Kalk?nma – IPARD destekleri

14- OSB  destekleri

15- Serbest Bölge Kanunu destekleri.

16- KOSGEB destekleri

– Yurt ?çi Fuar Deste?i             45.000 TL.

– Yurt D??? ?? Gezisi Deste?i    20.000 TL.

– Tan?t?m Deste?i                    25.000 TL.

– E?le?tirme Deste?i                30.000 TL.

– Eleman Maa? Deste?i           50.000 TL.

– Dan??manl?k Deste?i             22.500 TL.

– E?itim Deste?i                       20.000 TL.

– Enerji Verimlili?i Deste?i       75.000 TL.

– Tasar?m Deste?i                     22.500 TL.

– S?nai Mülkiyet Hak Deste?i    30.000 TL.

– Belgelendirme Deste?i           30.000 TL.

– Test, Analiz ve Kalibrasyon     30.000 TL.

 

– Proje bazl? destekler, ARGE destekleri, Kredi destekleri

17- Gençlik ve Spor Bakanl??? deste?i %100

19- KALKINMA Ajanslar? destekleri

20- TURQUALTY Destekleri

21- SSK, Maa? ve ??kur Desteklerin tamam? ve farkl? di?er destekler anlat?lacakt?r.

22- Enerji Yat?r?m? te?vikleri.

23-  AB Hibelerini bilenler ba?vuruyor !

?stanbul  daki e?itime kat?labilirsiniz.

 

?stanbul E?itimi:

1.E?itim:

E?itim Konusu:  Bütün DEVLET H?BE KRED?  DESTEKLER? E??T?M?

E?itim yeri Tarihi: 02-03 Kas?m 2018    Cuma- Cumartesi ?stanbul Taksim Gönen.

E?itim Saati: 09.30 – 18.30

E?itim Ücreti: 1000 TL+ KDV

2. E?itim:

E?itim Konusu:  YEN? YATIRIM TE?V?K BELGES? FORM HAZIRLAMA ELEKTRON?K S?STEM G?R??

E?itim yeri Tarihi: 04 Kas?m 2018 Pazar  ?stanbul Taksim Gönen.

E?itim Saati: 09.30 – 17.00

E?itim Ücreti: 1000 TL+ KDV

Her iki e?itime kat?l?n?rsa indirimli 1500 TL + KDV dir.

Formlar nas?l doldurulur ?  Tamamlanm?? 2 örnek proje verece?iz ve 1 proje formlar?n? birlikte haz?rlayaca??z.
Destekler ile ilgili hepsinin uygulama formlar?, örnekler kat?l?mc?lara teslim edilecektir.

Sayg?lar?mla
Menek?e DEMIREZEN
DTY DI? T?CARET YÖNET?M? A.?.
Te?vik E?itimi Dan??man?
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com
Gönderen bulentbalyemez, Salı, 23 Ekim 2018 09:45, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2004-2006 mkportal.it

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it